Asset Publisher Asset Publisher

REZEWATY PRZYRODY

Na terenie Nadleśnictwa Miradz ustanowione zostały dwa rezerwaty przyrody. Są to obszary, na których nadrzędnym celem jest ochrony przyrody a ingerencja człowieka w formie działań ochronnych realizowana jest na podstawie planów ochrony bądź planów zadań ochronnych.

Rezerwat florystyczno – faunistyczny „Nadgoplański Park Tysiąclecia"

     Rezerwat położony jest na terenie leśnictwa Rożniaty. Po raz pierwszy utworzony w 1967 roku mocą zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Obecnie istnieje na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2014 r. Z ogólnej powierzchni rezerwatu, która wynosi 1988,61 ha na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Miradz znajduje się 215,18 ha. Jest to rezerwat chroniący mozaikę ekosystemów wodno – błotnych, łąkowych oraz leśnych z całą różnorodnością flory i fauny, zwłaszcza awifauny. Rezerwat pokrywa się z powierzchnią rozleglejszych form ochrony przyrody, mianowicie z parkiem krajobrazowym o tej samej nazwie oraz dwoma obszarami Natura 2000: ptasim Ostoja Nadgoplańska i siedliskowym Jezioro Gopło.


Wykaszanie trzcin na terenie rezerwatu nad Gopłem jako przykład realizacji rocznych zadań ochronnych (fot. P. Kaczorowski)

Rezerwat faunistyczny „Czapliniec Ostrowo"

     Rezerwat położony jest na terenie leśnictwa Ostrowo. Utworzony został w 1977 roku w celu ochrony miejsc lęgowych czapli siwej (Ardea cinerea). Całość rezerwatu to powierzchnia leśna, która wynosi 13,89 ha. Prowadzona inwentaryzacja wykazała, że od kilku lat teren rezerwatu nie jest zasiedlany przez czaple choć w pierwszej połowie lat 90-tych lęgi odbywało tutaj nawet ponad 100 par tych ptaków. Pomimo braku obiektu, dla którego rezerwat ten został utworzony obszar zasługuje na ochronę ze względu na znajdujący się tam zachowawczy starodrzew sosnowy (powyżej 210 lat) oraz naturalną sukcesję gatunków liściastych. Obecnie na terenie rezerwatu gniazduje para bielików (Haliaeetus albicilla), a kolonia czapli siwych znajduje się w pobliskim oddziale. Czaple gniazdują w d-stanie sosnowym, który liczy 109 lat. W 2012 roku kolonia liczyła 55 – 60 zajętych gniazd, a w 2013 – do 75.