Aktualności Aktualności

Nadleśnictwo Miradz czynnie chroni siedliska naturowe

Realizacja projektu „Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”.

Leśnicy rozpoczęli „odkrzaczanie”.

Obszar cennego zarówno pod względem przyrodniczym jak i historycznym grodziska w Mietlicy w gm. Kruszwica został objęty czynnymi działaniami ochronnymi. Na początku grudnia br. Nadleśnictwo Miradz rozpoczęło prace polegające na usuwaniu krzewów, które jako rośliny ekspansywne opanowały część wału grodziska. W tym miejscu należy wspomnieć, że grodzisko – wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Mietlicy położony jest m.in. na obszarze NATURA 2000 „Jezioro Gopło”. Na wysokim nawet do 11 m wale, w okresie wiosenno-letnim poddawanym intensywnej operacji słonecznej wykształciło się chronione siedlisko przyrodnicze, tzw. ciepłolubna murawa kserotermiczna.

Pozostawione same sobie, niewykaszane murawy kserotermiczne stopniowo zarastają, często ekspansywnymi gatunkami krzewów (jak np. tarniny, śliwy ałycze, głogi, bzy).

Najlepiej zachowany fragment cennego siedliska jest bezpieczny, ponieważ od wielu lat jest koszony przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Nadgoplańskiej z Kruszwicy w porozumieniu z Nadleśnictwem Miradz. Zachodni fragment wału pozostawał jednak bardzo gęsto zarośnięty krzewami, które, gdyby nie wspomniane koszenie stopniowo rozprzestrzeniłyby się na cały obszar murawy. Stąd działanie leśników, którzy postanowili oczyścić zachodni wał grodziska z niepożądanych krzewów.

Wycięcie i wyniesienie poza chronione siedlisko zakrzaczeń to dopiero początek.

Aby przyczynić się do rozszerzenia kserotermicznej murawy na „oczyszczoną” powierzchnię wału należy przypilnować i zwalczać odrośla, które wiosną pojawią się na pewno. Niezbędne będzie koszenie a także potraktowanie pniaków po krzewach biologicznym preparatem do rozkładu pni – opryski chemiczne na obszarze NATURA 2000 nie wchodzą w rachubę.

Grodzisko to nie tylko ochrona przyrody.

Usunięcie krzewów na wale przyczyni się także do poprawy stanu pozostałości po wczesnośredniowiecznej osadzie. Dzięki zrealizowanemu działaniu grodzisko staje się bardziej dostępne dla turystów. Warto odwiedzić to cenne miejsce gdyż jest bardzo malowniczo położone – na wyniesieniu, otoczone od południa i zachodu wodami Gopła stanowi punkt widokowy – niezwykle ciekawy na płaskich Kujawach. Ponadto prowadzone w latach 1997 – 2001 badania archeologiczne wykazały, że we wczesnym średniowieczu (od VII do poł. IX wieku) funkcjonowała tutaj otwarta osada. W drugiej połowie IX w. wzniesiony został gród obronny otoczony wałem. Gród funkcjonował do poł. XI wieku. Mietlica według naukowców stanowiła prawdopodobnie centrum osadnicze plemienia Goplan. Stąd opisywane miejsce ma niebagatelne znaczenie (z powodu dużego nasycenia reliktami zabudowy i zabytkami ruchomymi) dla poznawania początków państwa polskiego.

Ochrona kłoci wiechowatej na węglanowym torfowisku.

W ramach programu RPO WK-P 2014-2020 Nadleśnictwo Miradz realizuje także selektywne usuwanie wierzb oraz ekspansywnej trzciny, które zarastają reliktowe na Kujawach chronione siedlisko torfowiska węglanowego. Torfowisko położone jest w pobliżu jeziora Gopło na Płw. Potrzymiech, na obszarach NATURA 2000, w rezerwacie przyrody i dodatkowo w parku krajobrazowym „Nadgoplański Park Tysiąclecia”. Zalegający pod pokładami torfu węglan wapnia stwarza warunki rozwoju dla kłoci wiechowatej. Ta chroniona torfowiskowa roślina występuje w kilku niewielkich płatach na opisywanym torfowisku.

 

Przytoczone wyżej działanie jest częścią projektu „Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na  obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”, który Nadleśnictwo Miradz realizuje jako jedno z czternastu jednostek RDLP w Toruniu. Działanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.5. Ochrona przyrody RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.